ครูวัด

ครูวัด
สอนเทคโนฯเยี่ยมค่ะ

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550

เนื้อหาวิชาที่เรียน

.......ความหมายของวิชาเทดโนโลยีทางการศึกษา....... 1คำว่าเทคโนโลยี รากศัพท์ TEXERE (ละติน) 1 to weave =การสร้าง สาน ประติดประต่อ 2 construc =โครงสร้าง TECHNOLOGIS=พฤติกรรมการทำงานอย่างเป็นระบบ คนคือต้นกำเนิดของเทคโนโลยี และต้องมีคำว่าประสิทธิภาพ มีระบบมาก่อน สรุป คือการทำงานที่มีประสิทธิภาพ system approch 2 คำว่าการศึกษา มุมมองของนักปรัชญา 1 กลุ่มเสรีนิยม คือการพัฒนาบุคคลแต่ละคนให้เจริญงอกงาม 2 กลุ่มสังคมนิยม คือสิ่งที่มี/ประพฤติในสังคมอยู่แล้ว เช่นวัฒนธรรม ประเพณี และความเป็นกลาง คือ การศึกษาเป็นการช่วยให้บุคคลรู้จักการดำเนินชีวิตในทางที่ชอบและเหมาะสมตามอัตภาพของตนเอง อาจารย์บอกว่า ข้อนี้สำคัญที่สุด เป็นปรัชญาของนักปรัชญาที่อยู่เหนือหัวของปวงชนชาวไทย ทุกคน การเรียนรู้คืออะไร คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่อนข้างถาวรจากสิ่งที่ไม่รู้เป็นรู้ ทำไม่เป็นให้ทำเป็น คิดไม่ได้ให้คิดได้ แต่ต้องเป็นพฤติกรรมที่เกิดจาการฝึกฝน และต้องคู่กับความจำ ไม่ใช่จากฤทธิ์ยา การบังเอิญ หรืออุบัติเหตุ การเรียนรู้เป็นพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดแต่จะมากน้อยขึ้นอยู่กับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ การเรียนรู้ มีทั้งสิ่งดีและไม่ดีพร้อมๆกันแต่ทุกสิ่ง มีศักยภาพในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน ...........มนุษย์จะนำสิ่งที่ดีและไม่ดีไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร ขึ้นอยู่กับการศึกษา คือศึกษาว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาเป็นอย่างไร ตามกระบวนการ คังนี้ ต้องมี data information knowlage wisdom wisdomหมายถึงปัญญา ซึ่งปัญญาจะควบคุมตั้งแต่กระบวนการคัดเลือก data ขึ้นไปปัญญาจะเป็นตัวบอกว่าเราจะเลือกอะไร แหละนี่คือปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ ขององค์นักปรัชญาที่ชาวไทยกำลังเดินตามรอยพระบาท สู่ความ"พอเพียง" และขอภาวนาให้ชาวไทยทุกคนเดินไปถึงจุดนี้..........